Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Príklad skriptu pre pripojenie k MS SQL databáze:

Pre správnu funkčnosť databázy je nutné v connection stringu pri špecifikácií databázového serveru použiť:

"<názov-databázy>.dbaserver.net".

AK využívate pre prihlásenie k databáze IP adresu, je nutné si ju upraviť podľa vyššie uvedeného príkladu, inak v prípade migrácie databázy na iný server prestane pripojenie k databáze fungovať.

<%
   Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   cn.Provider = "sqloledb"
   cn.Open "Network=DBMSSOCN;Server=<název-databáze>.dbaserver.net>;
      Database=<nazev_databaze>;
      UID=<nazev_uzivatele>;
      PWD=<heslo>;"
   Set cmdTemp = Server.CreateObject("ADODB.Command")
   Set DataRecordSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   cmdTemp.CommandText = "SELECT * FROM [Sysusers]"
   cmdTemp.CommandType = 1
   Set cmdTemp.ActiveConnection = cn
   DataRecordSet.Open cmdTemp, , 2,2
   if not DataRecordSet.BOF then
      DataRecordSet.MoveFirst
      do while not DataRecordSet.EOF
%>
   <%=DataRecordSet.Fields.Item("name")%>
<%
      DataRecordSet.MoveNext
      Loop
   end if
   cn.Close
   Set cmdTemp = Nothing
   Set DataRecordSet = Nothing
   Set cn = Nothing
%>