Portál technickej podpory

Ak tu nenájdete to, čo ste hľadali, neváhajte nás kontaktovať.
Potrebné informácie pre vás radi doplníme.

Formát žádosti - veřejný klíč

SSL komunikace je postaven na synchronním šifrování pomocí klíče, který je předán asynchronním šifrováním (princip privátního a veřejného klíče). Certifikát se vydává na veřejný klíč, který je generován na serveru, kde se bude SSL používat.

Příklad txt requestu:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MzCCAUACAQAwgZYxCzAJBgNVBAYTAkNaMRcwFQYDVQQIEw5DemVjaCByZXB1
YpYzEOMAwGA1UEBxMFUHJhaGExLzAtBgNVBAoUJkRBVEFDRU5UUlVNIHN5c3Rl
bgJiBjb25zdWx0aW5nLCBhLnMuMQswCQYDVQQLEwJJVDEgMB4GA1UEAxMXZG9j
a6a2EuZGF0YWNlbnRydW0uY3owgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGB
AO0KJc4ChQE+cg2zAmDPzOHdVRAxzgflQY5unFP7UniF92P3snd12lrcpA2slWC8
OOmYJf0AkTIEhOcMajWRJEWAv2RMNW7M/EIemZ3IRs5MAxTb8F9p26V98zTLW2
UO6HWHTy6995uiC7BOKz86t4Wfz1TQU/baudEiemHzJfOHhJYaSdEhSQ==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----